https://youtu.be/9B3b_E90WrI   שיחה על הסכם שיתוף מידע שחלק ממנו מושחר ועלפי ההסכם ייצור והשבחה עם אלבניה עפי השיחה עם עוד ולנטינה נלין מזריקים ואין התחייבות למען הציבור אלא חד צדדי למען החברה, משרד הבריאות התחייב לאספקה מקסימלית של המוצר ואין כתוב חיסון כלומר אין תהליך פיתוח מקובל לתכשיר חיסון. המטרה האם מגיעים לחיסון עדר וכמה אחוז אוכלוסיה צריך לחסן כדי להגיע לחיסון עדר (במציאות רואים שהזריקות אינן מונעות הדבקה ויש הרבה מאושפזים מחוסנים והמידע חסוי התחייבות לחברה זרה ואין התחייבות או הסתייגות כלשהיא לעם). החברה נמצאת בראש קודם כל ולאזרחי ישראל אין זכויות כל רופא מטעם משרד הבריאות  שמדבר ומשבח את הזריקות של פייזר נמצא בניגוד ענייניםאין הסכמה מדעת כי אין פירוט של הרכיבים ולפי סעיף 13 בחוק זכויות החולה איננו צד בהסכם אלא שמוחזק משפטית כאילו כל אדם מוזרק הסכים להשתתף בניסוי של מוצר בשלבי פיתוחעל כל וריאנט שלמעשה על פי דבריהם נוצר תדיר ההסכם מתחדשזה מוצר בפיתוח והמוזרקים עלייהם נעשה ניסוילכן זה פשע שמחייב דייר רחוב להיות נרקומן רעל ממסדי כדי שיקבל מעט אוכל תוספת חשובהלמה לעזא.... צריך לבדוק אם לילדים יש נוגדנים??מי קבע שהיו חולים לכתחילה? האם יש מליון ומאות אלפי ילדים שהיו חולים בקורונה בישראל,שצריך לחפש להם בקישקעס שלהם נוגדנים????? אז זה אומר חסינות עדרשכולם עם מערכת חיסון  ובראש ובראשונה הילדיםיש להם חסינות טבעיתמה שמייתר את כל הגזירות ואת כל הבדיקות  - Culinary - 8267

יש פקודת בריאות עם ללא קשר לבריאות -  מרעיבים דיירי רחוב אין חמלה

יש פקודת בריאות עם ללא קשר לבריאות - מרעיבים דיירי רחוב אין חמלה

3 חודשים
149 צפיות
0 3
קטגוריה:
דירוג:
תיאור:

https://youtu.be/9B3b_E90WrI

   שיחה על הסכם שיתוף מידע שחלק ממנו מושחר ועלפי ההסכם ייצור והשבחה עם אלבניה עפ"י השיחה עם עו"ד ולנטינה נלין

 מזריקים ואין התחייבות למען הציבור אלא חד צדדי למען החברה, משרד הבריאות התחייב לאספקה מקסימלית של המוצר ואין כתוב חיסון כלומר אין תהליך פיתוח מקובל לתכשיר חיסון

. המטרה האם מגיעים לחיסון עדר וכמה אחוז אוכלוסיה צריך לחסן כדי להגיע לחיסון עדר (במציאות רואים שהזריקות אינן מונעות הדבקה ויש הרבה מאושפזים מחוסנים והמידע חסוי התחייבות לחברה זרה ואין התחייבות או הסתייגות כלשהיא לעם). החברה נמצאת בראש קודם כל ולאזרחי ישראל אין זכויות

 כל רופא מטעם משרד הבריאות  שמדבר ומשבח את הזריקות של פייזר נמצא בניגוד עניינים

אין הסכמה מדעת כי אין פירוט של הרכיבים ולפי סעיף 13 בחוק זכויות החולה איננו צד בהסכם אלא שמוחזק משפטית כאילו כל אדם מוזרק הסכים להשתתף בניסוי של מוצר בשלבי פיתוח

על כל וריאנט שלמעשה על פי דבריהם נוצר תדיר ההסכם מתחדש

זה מוצר בפיתוח והמוזרקים עלייהם נעשה ניסוי

לכן זה פשע שמחייב דייר רחוב להיות נרקומן רעל ממסדי כדי שיקבל מעט אוכל

 תוספת חשובה

למה לעזא.... צריך לבדוק אם לילדים יש נוגדנים??

מי קבע שהיו "חולים" לכתחילה?

 

האם יש מליון ומאות אלפי ילדים שהיו חולים ב"קורונה" בישראל,

שצריך לחפש להם בקישקעס שלהם "נוגדנים"?????

 

אז זה אומר חסינות עדר

שכולם עם מערכת חיסון  ובראש ובראשונה הילדים

יש להם חסינות טבעית

מה שמייתר את כל הגזירות ואת כל הבדיקות

 

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית