הארנב הלבן - מרד נצא למסע בעקבות הארנב הלבן אל 2 רגעים מכוננים בהיסטוריה היהודית - מרד המכבים, ומרד גטו ורשה. האם כאז כן היום? האם אנחנו לפני שואה או למעשה כבר בשלביה המתקדמים? Alon Meytav העולם הדיגיטלי שאנחנו מתארים כדיסטופי הולך והופך למציאות | מעריב https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-856184 כמו בתורה: הפתרון של אברי גלעד למתנגדי חיסונים https://www.srugim.co.il/600420-%d7%9b%d7%9e%d7%95-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%92%d7%9c%d7%a2%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%92%d7%93%d7%99 אל נלך כצאן לטבח! – ויקיפדיה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C_%D7%A0%D7%9C%D7%9A_%D7%9B%D7%A6%D7%90%D7%9F_%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%97! ישא מתתיהו את קולו ויאמר. (כ) אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם. (כא) לא כן אנכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. (כב) חלילה לנו לשוב ממצוות ה' אלוהינו ולהפר בריתו אתנו. (כג) לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך. (כד) ויהי ככלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה אשר במודעית לזבוח זבח כאשר ציוה המלך. (כה) וירא מתתיהו, ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו. (כו) וירוץ בחמתו אל האיש, וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד המית, ויתוץ את הבמה. (כז) ויקנא לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלוא. (כח) וירץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר: מי האיש החרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו - יבא אחרי. ... ...ויאמר ה' אלוקי אבותינו הלא אתה הוא אלוקים בשמים ואתה מושל ( בכל ממלכות הגויים ובידך כוח וגבורה ואין עמך להתייצב... והנה הם גמלים עלינו לבא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אלוקינו הלא תשפט בם כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו (דברי הימים ב', כ', וע-יב). ויאמר יהודה לאנשים אשר אתו אל תיראו מהמונם ומעברתם אל תפחדו. זכרו איך נושעו אבותינו בים סוף כאשר רדף אחריהם פרעה בחיל. ועתה נקרא לשמים אם יחפוץ בנו ויזכור ברית אבות והשמיד את המחנה הזה מפנינו היום. וידעו כל הגויים כי יש פודה ומציל לישראל (חשמונאים א', ד', ח'-יב). וירא את המחנה הכבד ויתפלל ויאמר ברוך אתה מושיע ישראל המשבית עברת הגיבור ביד דוד עבדך והמומר מחנה פלשתים בידי יהונתן בן שאול ונושא כליו. סגר נא את המחנה הזה ביד עמך ישראל ויבושו בחילם ובסוסיהם. תן להם מורך ושבור אומץ חוזקם ורעדו בשברם. הפילם בחרב אוהביך ויהללוך כל יודעי שמך בתודה (חשמונאים א', ד', לע--לד). - World Conspiracy - 9122

הארנב הלבן 2 - המרד | אלון מיטב

הארנב הלבן 2 - המרד | אלון מיטב

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
2 שבועות
189 צפיות
0 2
קטגוריה:
תיאור:
"הארנב הלבן - מרד" נצא למסע בעקבות הארנב הלבן אל 2 רגעים מכוננים בהיסטוריה היהודית - מרד המכבים, ומרד גטו ורשה. האם כאז כן היום? האם אנחנו לפני שואה או למעשה כבר בשלביה המתקדמים? Alon Meytav העולם הדיגיטלי שאנחנו מתארים כ"דיסטופי" הולך והופך למציאות | מעריב https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-856184
אל נלך כצאן לטבח! – ויקיפדיה
 
ישא מתתיהו את קולו ויאמר. (כ) אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם. (כא) לא כן אנכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. (כב) חלילה לנו לשוב ממצוות ה' אלוהינו ולהפר בריתו אתנו. (כג) לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך. (כד) ויהי ככלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה אשר במודעית לזבוח זבח כאשר ציוה המלך. (כה) וירא מתתיהו, ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו. (כו) וירוץ בחמתו אל האיש, וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד המית, ויתוץ את הבמה. (כז) ויקנא לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלוא. (כח) וירץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר: מי האיש החרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו - יבא אחרי. ... "...ויאמר ה' אלוקי אבותינו הלא אתה הוא אלוקים בשמים ואתה מושל ( בכל ממלכות הגויים ובידך כוח וגבורה ואין עמך להתייצב... והנה הם גמלים עלינו לבא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אלוקינו הלא תשפט בם כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו (דברי הימים ב', כ', וע-י"ב). "ויאמר יהודה לאנשים אשר אתו אל תיראו מהמונם ומעברתם אל תפחדו. זכרו איך נושעו אבותינו בים סוף כאשר רדף אחריהם פרעה בחיל. ועתה נקרא לשמים אם יחפוץ בנו ויזכור ברית אבות והשמיד את המחנה הזה מפנינו היום. וידעו כל הגויים כי יש פודה ומציל לישראל" (חשמונאים א', ד', ח'-י"ב). "וירא את המחנה הכבד ויתפלל ויאמר ברוך אתה מושיע ישראל המשבית עברת הגיבור ביד דוד עבדך והמומר מחנה פלשתים בידי יהונתן בן שאול ונושא כליו. סגר נא את המחנה הזה ביד עמך ישראל ויבושו בחילם ובסוסיהם. תן להם מורך ושבור אומץ חוזקם ורעדו בשברם. הפילם בחרב אוהביך ויהללוך כל יודעי שמך בתודה" (חשמונאים א', ד', לע--ל"ד).

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית