מערכות לזיהוי הפנים – ללא הגנה על פרטיות | עוד ולנטינה נלין קישורים שהוצגו בשידור: תזכיר חוק לתיקון פקודת המשטרה [נוסח חדש] (תיקון מס' )(מערכות צילום מיוחדות), התשפא-2021https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XLnHSQA1/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA?language=iw פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשלא-1971https://www.nevo.co.il/law_html/law01/290_002.htm#Seif3 חוק הגנת הפרטיות, תשמא-1981https://www.nevo.co.il/law_html/law00/71631.htm חדשותקבינט הקורונה החליט: סמכויות וניהול האכיפה יעברו למשרד לבטפhttps://www.gov.il/he/departments/news/mops-corona-enforcement-140721  - Agenda 21 - 7695WeActLive

מערכות לזיהוי הפנים – ללא הגנה על פרטיות | עוד ולנטינה נלין

מערכות לזיהוי הפנים – ללא הגנה על פרטיות | עו"ד ולנטינה נלין

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
4 חודשים
194 צפיות
0 4
קטגוריה:
תיאור:
מערכות לזיהוי הפנים – ללא הגנה על פרטיות | עו"ד ולנטינה נלין
 
קישורים שהוצגו בשידור:
 
תזכיר חוק לתיקון פקודת המשטרה [נוסח חדש] (תיקון מס' )(מערכות צילום מיוחדות), התשפ"א-2021
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XLnHSQA1/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA?language=iw
 
פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/290_002.htm#Seif3
 
חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981
https://www.nevo.co.il/law_html/law00/71631.htm
 
חדשות
קבינט הקורונה החליט: סמכויות וניהול האכיפה יעברו למשרד לבט"פ
https://www.gov.il/he/departments/news/mops-corona-enforcement-140721
 

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית