OFFLINE
0

הגה"ח הרב דניאל יונתן גרין מגדולי רבני חב"ד ופוסקי ההלכה בדורינו - ההשליחות היא לקרב יהודי

User Photo
Ubahartabachaim

לערוץ הטלגרם:
https://t.me/dtukvbtu

מתוך כינוס השלוחים העולמי - ארגון ובחרת בחיים נאמננים לרבי - יום א' פרשת תולדות כ"ה מרחשוון ה' תשפ"ב

שליח חב"ד שליחותו ועבודתו היא לקרב יהודי לבית הכנסת ולבית חב"ד ולא להיפך,

אם עושה להיפך ומרחק יהודי - הוא עושה שליחות הס"מ רח"ל

כי אני בהיות שאני חבדניק שליח של הרבי
ידעתי שאני צריך להביא את היהודי לבית הכנסת ולבית חב"ד צריך לקרב אותו

לא צריך לזרוק יהודי מבית הכנסת
לא צריך לרחק יהודי מבית הכנסת

אחוזים ניכרים של עובדי עיריית נויורק שובתים כי מתעקשים לא לקבל זריקות
כמה אחוזים של יהודים שלא מוזרקים אתם מרחיקים משולחן אביהם מבית הכנסת מבית חב"ד שכל מטרתו הוא להכניס יהודי כל יהודי לבית חב"ד.

זעקה צעקה:
חבדניק שליח חב"ד! זה שאתה חס וחלילה מציית לאלו שקוראים לעצמם רבנים שאוסרים יהודי מלבוא לבית הכנסת לבוא לבית חב"ד
אתם לא עושים את העבודה של הרבי שליט"א את השליחות
אתם עושים רח"ל את השליחות של הס"מ
איך יתכן לרחק יהודי מבית הכנסת מבית חב"ד

חבדניקים שלוחים של הרבי...
אתם צריכים להבין שישי כמה וכמה יהודים במקום השליחות שלכם שהתרחקו מעל שולחן אביהם בגלל הפקודה הגזירה שזה גזירת השמד
זה לא גזירה שבאה ממקום קדוש ממקום של טהרה
אלו הרבנים שהסכימו לזה טועים כי הס"מ רוקד בינינו סוגר לנו בתי כנסת... מונע מיהודים מלבוא לבית הכנסת

שתף